Policy plan available in Dutch only

1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting United Way The Netherlands het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de elektronische bestuursvergadering van 8 Februari 2019.

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

2. Zakelijke gegevens

Naam: Stichting United Way The Netherlands

RSIN: 859638017


Adres: Plantage Middenlaan 44C, 1018 DH Amsterdam

Contact: machiel.salomons@local.unitedway.org

3. Strategie: kernprincipes van Stichting United Way The Netherlands

3.1 Statutaire doelstelling

De doelstelling van Stichting United Way The Netherlands is opgenomen in artikel 4.1 van de statuten en luidt als volgt:

(a) het verbeteren van economische, sociale, maatschappelijke en culturele leefomstandigheden en het bevorderen van de kwaliteit van het leven van mensen door het mobiliseren van de zorgkracht in sociale gemeenschappen en het creëren van sociale cohesie;

(b) het creëren van kansen voor een ieder op een menswaardig leven met nadrukkelijke aandacht voor onderwijs, gezondheid en inkomensstabiliteit;

(c) het verbinden van mensen en organisaties om te komen tot innovatieve oplossingen voor het bereiken van de hiervoor onder (a) en (b) omschreven doeleinden;

(d) het bevorderen van andere niet-politieke, niet-religieuze activiteiten die het algemeen belang dienen;

en alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden.

Met haar doelstelling beoogt Stichting United Way The Netherlands het algemeen belang te dienen.

3.2 Afwezigheid winstoogmerk

Stichting United Way The Netherlands heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 4.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Stichting United Way The Netherlands streeft niet naar winst omwille van de winst zelf.

Dit blijkt uit het feit dat Stichting United Way The Netherlands de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

3.3 Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 19.5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van United Way Worldwide, zijnde een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Indien dit niet mogelijk is, dan zal het eventuele batig saldo van de ontbonden stichting worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse stichting die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

4. Beleid

4.1 Te verrichten werkzaamheden van Stichting United Way The Netherlands

Stichting United Way The Netherlands zet zich in voor de verbetering van onderwijs, gezondheid en inkomensstabiliteit. Dit doet Stichting United Way The Netherlands door o.a. centrale en lokale autoriteiten, NGOs, donoren en mensen bij elkaar te brengen om samen lokale problemen te identificeren en op te lossen.

Zo draagt Stichting United Way The Netherlands bij aan de realisatie van de doelstelling als vermeld in artikel 4.1 van de statuten.

4.2 Werving en beheer van gelden

Stichting United Way The Netherlands werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van donaties, schenkingen, subsidies, legaten of erfstellingen, vergoedingen en andere baten.

Het beheer van de verkregen inkomsten en het vermogen vindt plaats door het bestuur van Stichting United Way The Netherlands en dan met name door de penningmeester.

Stichting United Way The Netherlands streeft ernaar om de jaarlijkse beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 14% van haar vermogen.

4.3 Vermogen van Stichting United Way The Netherlands

Stichting United Way The Netherlands houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting United Way The Netherlands.

4.4 Bestedingsbeleid

Stichting United Way The Netherlands besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

– op korte termijn beoogt Stichting United Way The Netherlands zich te concentreren op het verbeteren van de toegang van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt in en rond de regio Amsterdam. Gestreefd wordt middels verbeterde samenwerking onder alle betrokken partijen, inclusief de gemeente en de uitvoerende welzijnsorganisaties een betere positionering van statushouders ten opzichte van toekomstige werkgevers te bewerkstelligen. 

– Op middellange en lange termijn zal Stichting United Way The Netherlands zich bezighouden met het ondersteunen van projecten op het gebied van de gezondheidszorg, het onderwijs en toegang tot werkgelegenheid in Nederland in lijn met de activiteiten vermeld onder paragraaf 4.1 van dit beleidsplan.

4.5 Beschikken over het vermogen van Stichting United Way The Netherlands

Op grond van artikel 9.1 van de statuten van Stichting United Way The Netherlands en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen Stichting United Way The Netherlands. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van Stichting United Way The Netherlands als ware het eigen vermogen.

5. Overige

5.1 Bestuurssamenstelling

Voorzitter: de heer Pedro Miguel Weiss

Secretaris: de heer Steven Cornelis van Groningen

Penningmeester: mevrouw Hendrica Maria Cornelia Hulsebosch

Bestuurder: de heer Vincent Willem van Gogh

Bestuurder: mevrouw Jacqueline Marie Thijssen

5.2 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 6.8 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instellingen.

5.3 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van Stichting United Way The Netherlands wordt gevoerd door het bestuur (met name de penningmeester) conform artikel 13.1 van de statuten.

De jaarrekening van Stichting United Way The Netherlands wordt opgesteld door MTH Accountants en Adviseurs B.V.

5.4 Publicatieplicht

Stichting United Way The Netherlands voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website: www.unitedway.n